ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
     
 
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
 
 

ออกแบบเว็บไซต์

 

 

ระเบียบ เอกสาร การจดโดเมน และ โฮสติ้ง

นามสกุลโดเมน
ประเภทผู้ถือครอง
.in.th
Individual / บุคคลทั่วไป
.co.th
Company / นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท ห้างร้าน
.ac.th
Academic Organization / สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย
.go.th
Government / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ
.or.th
Non-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร
.net.th
Internet Service Provide / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
.mi.th
Military Organization / หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร

สามารถส่งเอกสาร ประกอบการจดทะเบียนถึง
อีเมล์ info@automaticidea.com

บริการ จดโดเมน ".in.th"
.in.th เป็นนามสกุล Domain name สำหรับ บุคคลทั่วไป บริษัท องค์กร สามารถทำการจดทะเบียนใช้งานได้
เอกสารที่ใช้
- จดในนามบุคคลทั่วไป : ใช้ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพ ของคนต่างด้าว
- จดในนามบริษัท องค์กร : ใช้ หนังสือรับรองบริษัท หรือ ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรอง องค์กร สโมสร คลับ เลือกใช้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
บริการ จดโดเมน ".co.th"
.co.th เป็นนามสกุล Domain name สำหรับ การพาณิชย์และธุรกิจ ได้แก่ บริษัท, ห้างหุ้นส่วน เครื่องหมายการค้าซึ่งจะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ บริษัทต่างประเทศ ที่มีตัวแทนอยู่ ในประเทศไทย 1 บริษัทสามารถขอจดได้เพียง 1 ชื่อ โดยลักษณะชื่อต้องเป็น ชื่อเต็ม ชื่อย่อ ชื่อที่สื่อความหมายถึงบริษัท หรือชื่อเครื่องหมายการค้าเท่านั้น

หมายเหตุ.
บริษัท/นิติบุคคล สามารถขอจดทะเบียนโดเมน .co.th มากกว่า 1 ชื่อได้
กรณีขอจดทะเบียนโดเมน .co.th สำหรับใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า (เฉพาะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน)
เอกสารที่ใช้ จดโดเมน .co.th (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้) คือ
- หนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท
- ทะเบียนบริษัท/ทะเบียนการค้า (ท.ค.0401/พ.ค.0401)
- ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
- ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าวในประเทศไทย (ท.ค.0506)
- กรณีขอจดทะเบียนบริษัทใหม่ สามารถใช้หนังสือบริคณห์สนธิที่การเซ็นต์รับรองจากเจ้าพนักงาน

กรณีขอจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นชื่อเครื่องหมายการค้า (trademark) ต้องแสดงหลักฐานดังนี้
- หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ

ตัวอย่างเอกสาร :
เอกสาร หนังสือรับรอง ขอจดโดเมน .co.th
ตัวอย่าง หนังสือบริคณสนธิ ( ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท )
ตัวอย่าง ใบภพ 01 (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท )
ตัวอย่าง ใบภพ 09 ( ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น )
ตัวอย่าง ใบภพ 20
บริการ จดโดเมน ".ac.th"
.ac.th เป็น Domain name สำหรับสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย 1 สถาบัน สามารถขอจดทะเบียนได้เพียง 1 ชื่อ โดยชื่อโดเมนเนมที่ตั้ง มีความสอดคล้องกับชื่อสถาบันการศึกษา เป็นชื่อย่อ ชื่อเต็ม ของสถาบัน
เอกสารที่ใช้ จดโดเมน .ac.th คือ
หนังสือจัดตั้ง หน่วยงาน สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งสถาบันได้ ให้ออกหนังสือรับรอง ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียน ลงนามพร้อมประทับตรา จากผู้บริหารสถานศึกษา

ตัวอย่างเอกสาร :
ตัวอย่าง หนังสือรับรอง ขอจดโดเมน .ac.th
ตัวอย่างเอกสาร จัดตั้งสถานศึกษา
บริการ จดโดเมน ".go.th"
.go.th เป็น Domain name สำหรับ หน่วยงานรัฐบาล และ ส่วนราชการ กระทรวง หรือ หน่วยงานสังกัดรัฐบาล ซึ่งจะต้องเป็น หน่วยงาน ของ รัฐบาลไทย หรือ หน่วยงาน/โครงการ ในสังกัด
เอกสารที่ใช้ จดโดเมน .go.th คือ
ใช้หนังสือ เอกสารคำร้อง ขอจดทะเบียนโดเมนเนม ที่ออกโดยผู้บริหารหน่วยงานนั้นๆ เป็นหนังสือที่แจ้งชื่อโดเมนเนม.go.th ให้ทางผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรม ต้นสังกัด รับทราบ

ตัวอย่างเอกสาร :
ตัวอย่าง เอกสารขอจดโดเมน .go.th
(ออกเอกสารดังตัวอย่าง เรียน 'ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง')
บริการ จดโดเมน ".or.th"
.or.th เป็น Domain name สำหรับ องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ หรือ สถานทูต ต่างประเทศ ประจำประเทศไทย
เอกสารที่ใช้ จดโดเมน .or.th คือ
หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น จะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

ตัวอย่างเอกสาร :
ตัวอย่าง เอกสารจดโดเมน .or.th
บริการ จดโดเมน ".mi.th"
.mi.th เป็น Domain name ที่ใช้สำหรับ หน่วยงานทางทหาร
เอกสารที่ใช้ จดโดเมน .mi.th คือ
หนังสือรับรอง จากกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้ หน่วยงาน/องค์กร ของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนม ภายใต้ .mi.th ได้ โดยสามารถขอแบบฟอร์ม ใบรับรองได้จาก สท.ทหาร ( ข้อมูลเพิ่มเติม )

ตัวอย่างเอกสาร :
เอกสารจดโดเมน .mi.th
บริการ จดโดเมน ".net.th"
.net.th เป็น Domain name สำหรับ ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้รับอนุญาตจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ในการให้บริการจาก ISP โดยมีหนังสือยืนยันการ จดทะเบียนโดเมน จาก ISP นั้น ๆ
เอกสารที่ใช้ จดโดเมน .net.th คือ
หนังสือรับรอง จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ว่าเป็นผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) หรือ หนังสือรับรองจาก ผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งรับรอง หน่วยงาน ที่ต้องการจดทะเบียนโดเมนเนมนี้ เป็นหน่วยงาน ย่อยที่ให้บริการทางด้าน เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (sub ISP) (ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔)

ตัวอย่างเอกสาร :
เอกสารจดโดเมน .net.th
นโยบาย การขอรับ โดเมนเนม นามสกุล .ไทย ฟรี
โดเมนเนม นามสกุล .ไทย เป็นนามสกุลโดเมนเนม ที่แถมให้กับผู้ทำการจดทะเบียนโดเมน .th ฟรี โดยไม่มีค่าบริการใดๆ โดเมน .ไทย เปรียบเสมือน 1 ชื่อโดเมนเนม แยกอิสระจาก .th โดยผู้ประสงค์ขอใช้ชื่อ .ไทย สามารถขอรับชื่อโดเมนเนม .ไทย ได้โดยเป็นไปตาม นโยบาย เงื่อนไขต่อไปนี้
นโยบาย เงื่อนไข ในการขอรับ และตั้งชื่อโดเมนเนม .ไทย
- ต้องทำการจดทะเบียน หรือ มีชื่อโดเมนเนมสกุล .th
- ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ .th 1 ชื่อ สามารถขอรับชื่อโดเมน .ไทย ได้ 1 ชื่อเท่านั้น
- ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ .th ต้องไม่อยู่ในสถานะที่ถูกเพิกถอน ถูกอายัด หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งใด ๆ
- ชื่อโดเมน .ไทย จะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป
- ชื่อโดเมน .ไทย ใช้ได้เฉพาะอักขระภาษาไทย พยัญชนะ
(ก-ฮ, ฤ, ฤๅ, ฦ, ฦๅ), สระ, วรรณยุกต์, เลขไทย (๐-๙), ยมก (ๆ), พินทุ (อฺ), นฤคหิต (อํ), ไปยาลน้อย (ฯ), การันต์ (์) เท่านั้น
- สามารถใช้ตัวเลขอารบิก 0-9 ได้ แต่จะต้องประกอบกับตัวอักษรที่ระบุในข้อ 5.7 อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
- สามารถใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ได้แต่ต้องไม่ใช้สองตัวติดกัน (--) และไม่อยู่ในตำแหน่งแรกหรือตำแหน่งสุดท้ายของชื่อโดเมน
- ชื่อโดเมนเนม .ไทย จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ที่ใช้อ้างอิง ดังนี้
- ต้องอ่านออกเสียงได้ตรงกันกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ที่อ้างอิง หรือ จะต้องมีความหมายตรงกัน
- โดเมน .ไทย เปรียบเสมือนอีก 1 โดเมนเนม แยกอิสระในการชี้ ระบุเชื่อมโยง DNS/Name Server ปลายทาง
หมวดหมู่สำหรับชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย
โดเมน .th ลักษณะชื่อที่ได้รับ
.in.th จะได้รับ ชื่อที่ตั้ง.ไทย
.co.th จะได้รับ ชื่อที่ตั้ง.ศึกษา.ไทย
.ac.th จะได้รับ ชื่อที่ตั้ง.ธุรกิจ.ไทย
.go.th จะได้รับ ชื่อที่ตั้ง.รัฐบาล.ไทย
.or.th จะได้รับ ชื่อที่ตั้ง.องค์กร.ไทย
.net.th จะได้รับ ชื่อที่ตั้ง.เน็ต.ไทย
.mi.th จะได้รับ ชื่อที่ตั้ง.ทหาร.ไทย
ขั้นตอนการขอรับ โดเมน .ไทย
- ภายหลังการแจ้งจดทะเบียน โดเมนเนมภายใต้นามสกุล .th เสร็จสมบูรณ์ แจ้งความประสงค์ของรับ ชื่อโดเมน.ไทย
โดยอีเมล์ ชื่อโดเมนเนม .th และ ชื่อโดเมนเนม.ไทย ที่ประสงค์ขอรับ พร้อมระบุ Name Server/DNS ส่งถึง
อีเมล์ info@automaticidea.com

ข้อยกเว้น : ชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย สามารถอ้างอิงเอกสารได้โดยตรง เช่นเดียวกับการจดชื่อโดเมนภายใต้ .th ในกรณีที่มีเอกสารยืนยันว่า มีการใช้ชื่อองค์กรที่แตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อที่ใช้จดทะเบียนอาจจะเป็นชื่อเต็ม หรือ ชื่อย่อของชื่อ บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร หรือ เป็นคำแปลของชื่อ บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร

ในทางกลับกัน ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .ไทย ได้โดยตรง โดยจะต้องอ่านออกเสียง หรือ มีความหมายตรงกัน กับโดเมนเนม .th ตามพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย-อังกฤษ เล็กซิตรอน ตามที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ http://lexitron.nectec.or.th

ข้อเพิ่มเติม (l=ล,r=ร)
 
ขอบคุณ. ireallyhost
ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
Website Service Internet Marketing Service Maintenance Service
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์

ห้ามมิให้ผู้ใด Copy บทความ และรูปภาพของทางเราโดยมิได้รับอนุญาตจากทีมงานหากพบเจอดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ยกเว้นการแชร์ทาง Social Media

ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์